Winkelwagen

Je winkelwagen is momenteel leeg

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webshop www.yoroilife.be en www.yoroilife.com

Artikel 2: Algemeen

De website behoort toe aan Yoroi Gent, DendermonDEsteenweg 484, 9070 Destelbergen, België, verder genoemd de websitehouder of de verkoper.

Deze algemene verkoopsvoorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene of bijzondere voorwaarden van de klant.

De websitehouder/verkoper kan de bepalingen van de huidige algemene voorwaarden steeds eenzijdig wijzigen.

De bescherming van persoonsgegevens is onderworpen aan de Privacy Policy, gepubliceerd op de website van de websitehouder. Het gebruik van de website is onderworpen aan een Disclaimer, gepubliceerd op de website van de websitehouder. Op eenvoudig verzoek kunnen de Privacy Policy en de Disclaimer eveneens verzonden worden.

Artikel 3: Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Indien de klant beslist af te zien van de aankoop, dienen de goederen op eigen kosten en in de originele verpakking teruggestuurd te worden binnen de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen naar Yoroi Gent, DendermonDEsteenweg 484, 9070 Destelbergen, België.

Artikel 4: Levering

Het risico wordt overgedragen aan de klant vanaf het ogenblik van de levering of de afhaling van de goederen. Vanaf dat ogenblik draagt de klant het risico voor verlies, diefstal en gedeeltelijke of volledige vernieling van de goederen. De eigendom wordt pas overgedragen vanaf de volledige betaling van de prijs door de klant.

Als de goederen niet kunnen worden afgeleverd op het opgegeven adres, dan kan de verkoper zich het recht voorbehouden om de overeenkomst te beëindigen, onverminderd andere rechten onder de overeenkomst en de wet. De klant zal verwittigd worden van de beëindiging van de overeenkomst. Alle kosten ten gevolge hiervan zijn ten laste van de klant.

Artikel 5: Leveringstermijnen

De leveringstermijnen vermeld op de website zijn indicatief. Er zal steeds een maximale leveringstermijn van 14 dagen gelden. De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op die waarop de klant zijn bestelling heeft geplaatst op de website.

Indien de geplande leveringsdatum wordt overschreden door een fout van de verkoper, dan kan de klant zonder kosten en met een eenvoudige kennisgeving de bestelling annuleren. Dit is enkel mogelijk indien de bestelde goederen op dat ogenblik nog niet verzonden werden. Binnen de 14 dagen vanaf de annulatie van de bestelling door de klant zal de klant de reeds betaalde bedragen terugbetaald krijgen.

Artikel 6: Prijzen

Alle opgegeven prijzen zijn inclusief BTW.

De prijzen zijn exclusief eventuele verzendingskosten. De berekening van bijkomende kosten kan op elk ogenblik geraadpleegd worden op de relevante pagina op de website.

Artikel 7: Betaling

Betalingen gebeuren doorgaans vooraf aan de levering.

Indien anders overeengekomen, dienen betalingen te gebeuren uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

Indien de factuur niet op de vervaldag werd voldaan, zijn er van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling verwijlintresten verschuldigd, berekend conform de wettelijke interestvoet.

Indien de facturen 15 dagen na het versturen van de ingebrekestelling nog steeds onbetaald blijven, dan is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding gelijk aan 10% van het factuurbedrag verschuldigd met een minimum van 50 EUR.

Artikel 8: Aansprakelijkheid

De websitehouder/verkoper is niet aansprakelijk voor indirecte schade zoals financiële verliezen aan intresten of beleggingen of verhoopte winsten, gevolgen van een staking, verhoging van de algemene kosten, enz.

Indien mogelijk zal de websitehouder/verkoper de fout op eigen kosten herstellen. De klant zal in dat geval geen aanspraak kunnen maken op een schadevergoeding. Indien de klant van zijn eventueel recht op schadevergoeding gebruik wil maken, dient hij dit binnen de 6 weken na het zich voordoen van de vermeende fout van de websitehouder/verkoper te melden via aangetekend schrijven. Dit op straffe van verval van dit recht.

De aansprakelijkheid van de websitehouder/verkoper is steeds beperkt tot het bedrag van de bestelling.

Deze algemene voorwaarden sluiten de aansprakelijkheid voor bedrog, opzet, grove fout, dood of lichamelijke schade niet uit.

De verkoper is niet verantwoordelijk indien de klant voedingsmiddelen consumeert die niet geschikt zijn omwille van allergische reacties of het niet respecteren van vervaldata die vermeld zijn op de verpakking.

Artikel 9: Klachten

Alle klachten moeten door middel van een aangetekend schrijven of via email ( via de rubriek “Levering” op de website ) gemeld worden binnen de 7 werkdagen vanaf de levering. Indien de klacht als gegrond wordt bevonden, zal de aansprakelijkheid van de websitehouder/verkoper beperkt zijn tot herstelling of omruiling.

Artikel 10: Overmacht

De websitehouder/verkoper is bevrijd van zijn verbintenissen in geval van overmacht. Als gevallen van overmacht worden steeds beschouwd: brand, technische stoornissen, computeruitval en alle situaties die de werking ernstig bemoeilijken.

Indien er zich effectief een geval van overmacht voordoet, is de websitehouder/verkoper bevrijd van haar verplichtingen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding, en dit zolang de oorzaak en de gevolgen van overmacht bestaan. De verplichtingen, aldus geschorst, zullen opnieuw uitgevoerd worden vanaf het ogenblik dat de gevolgen of de oorzaak van niet-uitvoering verdwijnen.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Deze overeenkomst is onderworpen aan het Belgische recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van de websitehouder/verkoper bevoegd.

Naam van de Onderneming: Yoroi Gent

Maatschappelijke zetel: Dendermondesteenweg 484, 9070 Destelbergen, België

Mail: [email protected]

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »